Cogito Ergo

18 tekstów – auto­rem jest Co­gito Er­go.

Ludzi przybywa,
Op­ty­mistów ubywa. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 kwietnia 2012, 02:12

Na­tura jest wie­czna, bo opiera się na zmianach.
Ludzkość prze­mija, bo opiera się na stabilności. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 25 kwietnia 2012, 12:52

Ludzie wy­wyższają się względem zwierząt, po­nieważ mają kom­pleks niższości. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 24 kwietnia 2012, 12:51

Już ty­le osób zos­tało ok­rzyk­niętych ory­ginal­ny­mi, że sa­ma ory­ginal­ność stra­ciła swoją oryginalność. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 22 kwietnia 2012, 00:33

Praw­da jest tyl­ko jed­na, ale w kil­ku wariantach. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 11 kwietnia 2012, 15:36

Ba­dania języ­koz­nawców ka­leczą język — poz­ba­wiają go ma­giczności i romantyczności. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 9 kwietnia 2012, 10:27

Każdy ma swój po­mysł na życie, ale zwyk­le sa­mo życie ma to gdzieś. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 8 kwietnia 2012, 22:56

Nie ma złych słów, są tyl­ko złe spo­soby ich wykorzystywana. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 5 kwietnia 2012, 20:45

Gdy coś się nie mieści w głowie za­pew­ne znaj­dzie so­bie miej­sce na jawie. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 4 kwietnia 2012, 16:02

Spi­sane myśli nie umierają — są po pros­tu go­towe na to by ktoś in­ny zaczął o nich myśleć. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 3 kwietnia 2012, 21:29
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność